نیم ست آلمانی

نیم ست آلمانی
اطلاعات عمومی
نوع طراحیکلاسیک
ساختار کلافچوب
نوع پوششچرم
امکان استفاده از چرمدارد
گارانتیدارد
تعداد اجزاء۵ تکه
بازه زمانی تولید۲۵ روز
نوع منبتدستی
قابلیت تغییر رنگ و پارچهدارد

این مدل از تولید خارج شده است.