سرویس خواب سورین

سرویس خواب سورین
اطلاعات عمومی
نوع طراحیکلاسیک
ساختار کلافچوب
نوع پوششپارچه
امکان استفاده از چرمندارد
گارانتیدارد
تعداد اجزاء۶ تکه
بازه زمانی تولید روز
نوع منبتدستی
قابلیت تغییر رنگ و پارچهندارد
اطلاعات تعداد سرویس خواب
تخت خوابone
پاتختی
آینه قدی
کنسول
لاوست
قاب آینه
صندلی
میز آرایش
نیمکت
عسلی